Roboty ziemne 1Roboty ziemne 2

 
 • Roboty ziemne sprzętem mechanicznym – wykopy, nasypy, niwelacje, rekultywacje terenu
 • Tymczasowe obniżenie lustra wody gruntowej – zestawy igłofiltrów, igłostudnie, studnie depresyjne
 • Opróżnianie zbiorników otwartych i zamkniętych autonomicznym kompaktowym agregatem pompowym dużej wydajności
 • Zasilanie placu budowy agregatem prądotwórczym do 80kW
Roboty wodno-kanalizacyjne 1Roboty wodno-kanalizacyjne 1

 
 • Rozdzielcze zewnętrzne sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej
 • Zewnętrzne sieci i przyłącza wodociągowe
 • Instalacje wodno-kanalizacyjne, technologiczne
 • Przepompownie ścieków sanitarnych, deszczowych, technologicznych
 • Podczyszczalnie wód deszczowych – osadniki piasku, separatory substancji ropopochodnych
 • Zbiorniki retencyjne, otwarte i zamknięte
 • Regulatory przepływu
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Instalacje technologiczne z AKPiA
 • Tymczasowe układy by-pass na czynnych obiektach
 • Systemy wizualizacji pracy i sterowania obiektami ze zdalnym dostępem przez dowolne urządzenie PC, tablet, smartfon połączone z internetem
 • Stacje uzdatniania wody
Roboty melioracyjne 1Roboty melioracyjne 2

 
 • Konserwacja i regulacja rowów otwartych i zbiorników retencyjnych – koszenie, usuwane namułów, profilowanie
 • Odwodnienia rowami otwartymi
 • Odwodnienia podziemnym drenażem (rolnicze, inżynieryjne)
 • Pompowanie wód gruntowych, powierzchniowych, pozalewowych
 • Umocnienia materacami i koszami gabionowymi
 • Wyloty rurociągów i kanałów
 • Układy retencyjne – podziemne rozsączające, otwarte i zamknięte zbiorniki
Odbudowa układów drogowych 1Odbudowa układów drogowych 2

 
 • Rozbiórka i demontaż istniejących elementów układów drogowych
 • Odbudowa układów drogowych po zakończonych robotach ziemnych, wod-kan do stanu pierwotnego lub w zakresie nowo zaprojektowanego układu.